Licytacja nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub Kancelaria Komornicza nr II w Lubaniu ul. Bracka 13, 59-800 Lubań na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.11.2023 r. o godz. 10:00 na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w drodze licytacji elektronicznej przeprowadzonej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I położonej w miejscowości Siekierczyn, gm. Siekierczyn. Dla […]

Licytacja nieruchomości Biedrzychowice nr 85

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub zawiadamia, że w dniu 05.12.2022 r. o godz. 12:00 w sali nr 1 budynku Sądu Rejonowego w Lubaniu przy ul. Plac 3-go Maja 12, 59-800 Lubań odbędzie się druga licytacja nieruchomości. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno- usługowym położona w miejscowości Biedrzychowice nr 85, gm. Olszyna. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu […]

Licytacja nieruchomości – Pisarzowice

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub Kancelaria Komornicza nr II w Lubaniu ul. Bracka 13, 59-800 Lubań, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04-11-2022 r. o godz. 12:20 w sali nr 1 budynku Sądu Rejonowego w Lubaniu z siedzibą przy ul. Plac 3-go Maja 12, 59-800 Lubań odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A 4/8 U D Z I A ŁU W N I E R U C H O M OŚ C I stanowiącej prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej […]

Licytacja nieruchomości – Rudzica

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub Kancelaria Komornicza nr II w Lubaniu ul. Bracka 13, 59-800 Lubań, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 19-10-2022 r. o godz. 13:00 w sali nr 1 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu ul. Plac 3-go Maja 12 odbędzie się: DRUGA LICYTACJA 1/2 UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Rudzica 151, gm. Siekierczyn posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr JG1L/00000400/4 oraz JG1L/00020224/2 w Wydziale Ksiąg […]

Zabezpieczenie roszczeń

Przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie sądowej i uzyskaniem tytułu wykonawczego, możliwe jest zabezpieczenie przyszłym roszczeń z niego wynikających w toku postępowania zabezpieczającego. Postępowanie zabezpieczające polega na tym, że komornik dokonuje zajęcia majątku drugiej strony w celu zagwarantowania spłaty przyszłych roszczeń. Podstawą do przeprowadzenia postępowania zabezpieczającego są: postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia; nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym (art. 492 kpc) Komornik wykonuje zabezpieczenie w sposób określony przez sąd […]

Doręczenie pism przez komornika

Art. 139 zn. 1 kpc. Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda. Sąd jednocześnie zobowiązuje powoda do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu […]

Zmiany przepisów dotyczących egzekucji

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie liczne zmiany dotyczące postępowania egzekucyjnego oraz zasad ponoszenia kosztów komorniczych w tym postępowaniu. Poniżej zbiór linków do przepisów w ich aktualnym brzmieniu: Ustawa o kosztach komorniczych Ustawa o komornikach sądowych Rozporządzenie w sprawie wzoru skargi na czynności komornika Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej      

Zmiany w wyborze komornika

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub uprzejmie informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw: o egzekucję z nieruchomości; o wydanie nieruchomości; o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości; o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali […]

Ile kosztuje egzekucja komornicza

UWAGA ZMIANY OD DNIA 01.01.2019 r.  zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych Art. 5. Komornikowi przysługuje zwrot niezbędnych wydatków  poniesionych w toku postępowania albo w trakcie innych czynności wyłącznie w zakresie określonym ustawą. Art. 6. Wydatkami są:1) należności biegłych i tłumaczy, o których mowa w art. 11;2) koszty ogłoszeń;3) koszty transportu specjalistycznego;4) koszty przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą kancelarii komorniczej;5) zryczałtowane koszty […]

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub prowadzi postępowania egzekucyjne na podstawie tytułów wykonawczych wydanych w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Nakaz zapłaty […]