Licytacja nieruchomości Biedrzychowice nr 85

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub zawiadamia, że w dniu 05.12.2022 r. o godz. 12:00 w sali nr 1 budynku Sądu Rejonowego w Lubaniu przy ul. Plac 3-go Maja 12, 59-800 Lubań odbędzie się druga licytacja nieruchomości. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno- usługowym położona w miejscowości Biedrzychowice nr 85, gm. Olszyna. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubaniu o numerze JG1L/00014370/5. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym – nie oddanym w użytkowanie, położona jest na działkach nr 523/1 i 524/4 o łącznej pow. 0,1310 ha.

Budynek położony jest na działce 523/1 w zabudowie wolnostojącej – parterowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym, z pomieszczeniami usługowymi na parterze oraz pomieszczeniami mieszkalnymi na parterze i poddaszu budynku. Budynek usytuowany w centralnej części działki 523/1 wykonany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia zabudowy 186,88 m2, pow. użytkowa 253,20 m2 (184,66 m2 – pow. mieszkalna, 68,54 m2 pow. usługowa). Budynek wyposażony w media: prąd, sieć wodociągową z odprowadzeniem do wodociągu, kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci, CO – na opał stały – ekogroszek z rozprowadzeniem do grzejników. Dłużnik nie zamieszkuje w nieruchomości oraz nie jest w niej zameldowany.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 793 503,00 zł . Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 529 002,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj.79 350,30 zł w gotówce w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Lubaniu do Wydziału Cywilnego. W kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń.

Jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubaniu poinformował organ egzekucyjny o tym, że dłużnik nie występował z zawiadomieniem o zakończeniu budowy ani z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na jej użytkowanie. Dłużnikowi została wydana decyzja na przebudowę budynku, nabywca będzie musiał wystąpić do organu administracyjnego z wnioskiem o przeniesienie decyzji na nowego właściciela. https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/573074