Licytacja nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19.07.2019 r. o godz. 12:30 w sali nr 1 budynku Sądu Rejonowego w Lubaniu z siedzibą ul. Plac 3-go Maja 12, 59-800 Lubań odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M OŚ C I stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Lubaniu, ul. Hutnicza 1/7 posiadającej założoną Księgę […]