Licytacja nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 31 maja 2019 r. o godz. 12.00 w sali nr 1 w budynku Sądu Rejonowego w Lubaniu z siedzibą przy ul. Plac 3-go Maja 12, 59-800 Lubań odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M OŚ C I

stanowiącej prawo własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek gruntu nr 18, 32/4, 44, 46, 73, 74/4, 74/6, 75/6 położonej w miejscowości Wyręba, gm. Siekierczyn, posiadającej założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu o numerze JG1L/00000319/9 o łącznej powierzchni 7,69 ha. Działki przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Działka gruntu nr 18 (pow. 5,83 ha) przeznaczona pod teren użytków rolnych bez prawa do zabudowy. Teren działki składa się z użytków RIVa (1,24 ha), RIVb (2,31 ha), RV (0,99 ha), ŁIII (0,32 ha), ŁIV (0,71 ha), ŁV (0,26 ha). Działka nie jest ogrodzona, dojazd od strony wschodniej przez działkę nr 33 a od strony zachodniej przez działkę nr 47. Przez działkę przebiegają naziemne linie wysokiego i średniego napięcia, jednak nie mają one znacznego wpływu na możliwość gospodarowania działką na cele rolne. Działka ma dostęp do sieci elektroenergetycznej. Cena oszacowania działki wynosi 103 000,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 77 250,00 zł. Rekojmia w kwocie 10 300,00 zł.


Działka gruntu nr 32/4 (pow. 0,65 ha) przeznaczona jest pod teren użytków rolnych bez prawa do zabudowy. Teren działki składa się z użytków RIVa (0,17 ha), RIVb (0,36 ha), PsV (0,12 ha). Szerokość działki ok. 62 m. Działka nie jest ogrodzona, dojazd przez działkę nr 33. Działka ma dostęp do sieci elektroenergetycznej. Cena oszacowania działki wynosi 11 500,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę

8 625,00 zł . Rekojmia w kwocie 1 150,00 zł.

Działka gruntu nr 44 (pow. 0,31 ha) przeznaczona jest pod teren użytków rolnych bez prawa do zabudowy. Teren skład się z użytków ŁV (0,24 ha), ŁVI (0,07 ha). Znaczna część terenu jest mocno podmokła. Działka nie jest zagospodarowana, jest ogrodzona ogrodzeniem z drutu kolczastego. Dojazd do nieruchomości zapewniony jest od strony zachodniej przez działkę nr 33. Przez znaczny teren działki przebiega naziemna linia średniego napięcia, jednak nie ma ona istotnego wpływu na możliwość rolniczego wykorzystania działki. Działka ma dostęp do sieci elektroenergetycznej. Cena oszacowania działki wynosi 3 600,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 2 700,00 zł. Rekojmia w kwocie
360,00 zł.

Działka gruntu nr 46 (pow. 0,28 ha) przeznaczona jest pod teren użytków rolnych z prawem do zabudowy. Teren działki składa się z użytków ŁIV (0,20 ha), ŁV (0,08 ha). Znaczna część terenu jest mocno podmokła. Działka nie jest zagospodarowana, ogrodzona ogrodzeniem z drutu kolczastego. Dojazd do nieruchomości zapewniony od strony zachodniej przez działkę nr 33. Przez znaczny teren działki przebiega naziemna linia średniego napięcia lecz nie ma ona istotnego wpływu na możliwość rolniczego wykorzystania działki. Działka ma dostęp do sieci elektroenergetycznej. Cena oszacowania działki wynosi 3 200,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 2 400,00 zł. Rękojmia w kwocie
320,00 zł.

Działka gruntu nr 73 (pow. 0,19 ha) przeznaczona jest pod tereny mieszkaniowo – zagrodowe, teren działki składa się z użytków PsIV (0,19 ha). Szerokość działki wynosi w najwęższym miejscu około 15 metrów. Działka jest niezabudowana, zorganizowany jest na jej terenie ogród. Teren działki jest ogrodzony za pomocą ogrodzenia z siatki. Na działce nie występują czynniki mogące ograniczać wykorzystanie jej na cele mieszkaniowe lub zagrodowe. Dojazd do nieruchomości zapewniony jest od strony północnej przez działkę nr 72. Działka ma dostęp do sieci elektroenergetycznej oraz wodociągowej. Cena oszacowania działki wynosi 26 600,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 19 950,00 zł. Rękojmia w kwocie 2 660,00 zł.


Działka gruntu nr 74/4 (pow. 0,25 ha) przeznaczona jest pod tereny mieszkaniowo – zagrodowe, teren działki składa się z użytków ŁIV (0,25 ha). Kształt terenu działki jest mocno nieregularny i ograniczający możliwości zagospodarowania na cele mieszkaniowe i zagrodowe. Działka w najszerszym miejscu ma szerokość ok. 25 metrów. Działka jest niezabudowana, a jej teren ogrodzony jest za pomocą ogrodzenia drucianego i drewnianego. Dojazd do nieruchomości zapewniony jest os strony północnej przez działkę nr 74/2. Działka ma dostęp do sieci elektroenergetycznej oraz wodociągowej. Cena oszacowania działki wynosi 28 800,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 21 600,00 zł. Rękojmia w kwocie 2 880,00 zł.

Działka gruntu nr 74/6 (pow. 0,03 ha) przeznaczona jest pod tereny o przeznaczeniu mieszkaniowo – zagrodowym, teren działki składa się z użytków ŁIV (0,03 ha). Kształt terenu działki jest mocno nieregularny i ograniczający możliwości zagospodarowania na cele mieszkaniowe lub zagrodowe. Działka w najszerszym miejscu ma szerokość ok. 18 metrów. Działka jest niezabudowana, a jej teren jest częściowo ogrodzony. Dojazd do nieruchomości zapewniony jest od strony południowej przez działkę nr 74/2. Działka ma dostęp do sieci elektroenergetycznej oraz wodociągowej. Cena oszacowania działki wynosi 3 500,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 2 625,00 zł. Rękojmia w kwocie 350,00 zł.


Działka nr 75/6 (pow. 0,02 ha) przeznaczona jest pod terenu komunikacji kołowej o klasie pieszo-jezdnej, teren działki składa się z użytków Br-PsIV (0,02 ha). Teren działki znajduje się na obszarze ochrony konserwatorskiej “A” wskazany do wpisania do rejestru zabytków. Na działce znajdują się ruiny budynku gospodarczego. Pozostałości po budynku stanowią dwie ściany szczytowe z kamienia i cegły. Działka jest wąska – jej szerokość wynosi zaledwie ok. 6 metrów. Działka jest częściowo ogrodzona. Dojazd do nieruchomości zapewniony jest od strony północnej przez działkę nr 47 oraz od strony południowej przez działkę nr 72. Działka ma dostęp do sieci elektroenergetycznej oraz wodociągowej. Cena oszacowania działki wynosi 2 100,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 1 575,00 zł. Rękojmia w kwocie 210,00 zł.


Działka nr 69 (pow. 0,13 ha) składa się z uzytków Br-PsIV, przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej o zagrodowej. Teren działki znajduje się na obszarze ochrony konserwatorskiej “A” wskazanym do wpisania do rejestru zabytków. Działka jest częściowo ogrodzona – od strony południowej i wschodniej. W północnej części działki posadowiony jest budynek mieszkaniowo – gospodarczy. Działka ma dostęp do sieci elektroenergetycznej oraz wodociągowej. Budynek mieszkaniowo – gospodarczy znajdujący się na działce posiada powierzchnię ok. 450 m2. Budynek powstał w technologii tradycyjnej, ściany murowane są z cegieł i kamienna, częściowo zastosowano sklepienia kleina, częściowo strop drewniany. Drewniana konstrukcja dachu została pokryta dachówką ceramiczną. Do budynku mieszkalnego został dobudowany budynek gospodarczy o konstrukcji murowano – drewnianej. Budynek w przeciętnym stanie technicznym. Część mieszkalna składa się z hallu, 2 pokoi na parterze, pomieszczenia gospodarczego, kuchni i prowizorycznie wydzielonej w niej łazienki. Na pierwszym piętrze znajduje się korytarz i 4 pokoje w układzie przechodnim. Pozostałą część budynku stanowi część gospodarcza. W budynku zamontowana jest stolarka drzwiowa i okienna drewniana wskazująca znaczne oznaki zużycia technicznego, wymienione zostały wyłącznie drzwi wejściowe do budynku na drzwi metalowe. Pokoje na parterze przeszły niedawno remont, wymieniono okładzinę podłóg na nowoczesne płytki ceramiczne i panele podłogowe, położono gładź i pomalowano ściany farbą emulsyjną. Pozostałe pomieszczenia mieszkalne wykończone są w niskim standardzie. Część mieszkalna budynku ogrzewana jest za pomocą kominka, pieców kaflowych. Nieczystości bytowe odprowadzane są do szamba. Pomieszczenia gospodarcze znajdują się w stanie surowym, adekwatnym o pełnionej przez nie funkcji. Budynek wskazuje znaczne zużycie techniczne i jest w złym stanie technicznym. Widoczne są ubytki w tynku zewnętrznym oraz odkształcenia konstrukcji dachu, a także ubytki w dachówkach. Cena oszacowania działki wynosi 87 500,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 65 625,00 zł. Rękojmia w kwocie 8 750,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości (ceny jak wyżej) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Lubaniu do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 2 a Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione wyżej może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej prawo wykupu przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi działający na rzecz Skarbu Państwa na zasadach uregulowanych tą ustawą. Uprawnienie Krajowego Ośrodka nie przysługuje, gdy nabywcą jest rolnik indywidualny lub podmiot dysponujący zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 7 ww. ustawy nabywca zobowiązany jest przedłożyć dowody potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej. Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Poza tym nabywca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia, że prowadzi gospodarstwo rolne w którym łączna powierzchnia użytków rolnych nie jest większa niż 300 ha poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz że jest rolnikiem indywidualnym.