Licytacja nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub Kancelaria Komornicza nr II w Lubaniu ul. Bracka 13, 59-800 Lubań na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.11.2023 r. o godz. 10:00 na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w drodze licytacji elektronicznej przeprowadzonej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Siekierczyn, gm. Siekierczyn. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Lubaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1L/00039548/5.
Nieruchomość stanowi działkę nr 903/18 o pow. 1 440 m2, zabudowana budynkiem gospodarczym zlokalizowana jest na granicy zabudowy zagrodowej i terenów rolnych, w odległości około 80 metrów od drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn – Nowa Karczma. Dojazd do nieruchomości lokalną drogą gruntową prowadzącą przez podwórze zabudowanych nieruchomości oznaczonych numerami administracyjnymi nr 85 i nr 85A. Na nieruchomości gruntowej znajduje się dwubryłowy budynek o zróżnicowanych cechach konstrukcyjnych i zróżnicowanym stanie techniczno-użytkowym. Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego wynosi około 335 m2. Część budynku od strony wschodniej o pow. zabudowy około 90 m2, zlokalizowana poprzecznie do głównej bryły budynku jest starsza, wzniesiona w technologii mieszanej, częściowo murowanej z cegły, częściowo w konstrukcji szkieletowej drewnianej wypełnionej gliną, znajduje się z złym stanie techniczno użytkowym. Stwierdzono wysoki poziom wód gruntowych i częściowe zalanie pomieszczeń.
Na granicy działki nr 903/18 posadowiona jest skrzynka przyłącza elektroenergetycznego. Nieruchomość położona jest w obszarze uzbrojonym ponadto w sieć wodociągową i sieć kanalizacyjną. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem planu MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej – istniejącej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 50 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 ceny oszacowania tj. kwotę: 37 500,00 zł. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Zgodnie a art. 986 5 § 1 kpc przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 5 000,00 zł najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na rachunek bankowy komornika w Banku Millennium S.A. 57116022020000000284159823. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 07.12.2023 r. o godz.10:00.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją można oglądać ww. nieruchomość w dni powszednie od godziny 10:00 do godziny 14:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje sie do wglądu w kancelarii komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich wydania, wynika z przepisów innych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu

Katarzyna Petruk-Starodub