Licytacja nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk- zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26/04/2021 o godz 12:45 w sali nr 1 budynku Sądu Rejonowego w Lubaniu z siedzibą przy ul. Plac 3-go Maja 12, 59-800 Lubań odbędzie się:


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M OŚ C I


nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Świecie, gm. Leśna posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr JG1L/00019404/8 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu. Nieruchomość gruntowa składająca się z dwóch działek nr 626 oraz nr 363/4 o powierzchni łącznej 5,82 ha.

  • działka gruntu nr 626 o pow. 0,08 ha. Dostęp i dojazd do działki drogą o nr 356 kształt działki zbliżony do trapezu. Teren położony wśród terenów zabudowanych i niezabudowanych. Działka w dniu oględzin nie jest zagospodarowana, nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona, poziom działki w stosunku do drogi gminnej jest lekko obniżony. Działka porośnięta trawami i drzewostanem, samosiejkami. Działka położona wśród terenów o o dość niskim stopniu zurbanizowania. Według planów zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem ZLD – tereny dolesień.
  • działka gruntu nr 363/4 o pow. 5,74 ha. Dostęp i dojazd do działki drogą o nr 370 i 397, kształt działki nieregularny. Teren położony wśród terenów zabudowanych i niezabudowanych, wykorzystywanych rolniczo. Działka w dniu oględzin nie jest zagospodarowana, nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona, poziom działki w stosunku do drogi gminnej jest lekko obniżony. Działka porośnięta trawami i drzewostanem, samosiejkami. Działka położona wśród terenów o o dość niskim stopniu zurbanizowania. Według planów zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem R10, RM38, ZL5 – tereny upraw polowych, tereny pod zabudowę zagrodową, tereny lasów.

  • Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 175 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 131 250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 17 500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika.

  • Wartość, cena wywołania oraz rękojmia poszczególnych działek przedstawiona jest następująco:

    dz. nr 363/4 pow. 5,74 ha – cena oszacowania: 172 500,00 zł cena wywołania: 129 375,00 zł rękojmia: 17 250,00 zł
    dz. nr 626 pow.0,08 ha – cena oszacowania: 2 500,00 zł, cena wywołania: 1 875,00 zł, rękojmia 250,00 zł

  • Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.