Licytacja nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub Kancelaria Komornicza nr II w Lubaniu ul. Bracka 13, 59-800 Lubań na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 maja 2023 r. o godz. 10:00 na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w drodze licytacji elektronicznej przeprowadzonej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Szyszkowa nr 106, gm. Leśna. Dla przedmiotowej nieruchomości Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Lubaniu prowadzi księgę wieczystą o numerach: JG1L/00016829/2, JG1L/00028517/9,  JG1L/00028501/4. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

 1. Nieruchomość o numerze JG1L/00016829/2 oszacowana na kwotę 1 165 395,00 zł składa się z trzech działek: dz. 471/4, dz, 471/7, dz. 471/9 o łącznej powierzchni 15,4086 ha.
  Na działce 471/4 o pow. 10,9029 ha, w jej zachodniej części położony jest budynek mieszkalny z budynkiem gospodarczym. Działka nieregularnego kształtu, o dużym obszarze, z urządzoną zielenią oraz utwardzona w części frontowej. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym oraz budynkiem gospodarczym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, powierzchnia użytkowa domu wynosi 186,71 m2.
  Opis techniczny budynku: fundamenty – ławy żelbetonowe wylewane oraz z bloczków betonowych, ściany zewnętrzne murowane z materiałów ceramicznych, kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej, stropy ceglane i drewniane, schody zewnętrze żelbetowe w otulinie z płytek ceramicznych z barierkami, dach dwuspadowy, konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną, posadzki i podłogi – mieszane z płytek ceramicznych i wyłożone wykładziną, tynki wewnętrzne – gładkie i strukturalne, malowane, w pomieszczeniach sanitarnych obłożone płytkami ceramicznymi, stolarka okienna z profili PCV, okna dachowe VELUX, drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe, do budynku drewniane.
  Budynek wyposażony w media: prąd, woda ze studni (w dniu oględzin brak wody), sieć kanalizacyjną z odprowadzeniem do szamba ekologicznego, CO – piec na pelet, II funkcyjny – z rozprowadzeniem do grzejników. Na działce położony jest również budynek gospodarczy o pow. 194,33 m2, jednokondygnacyjny z trzema bramami wjazdowymi. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, część przylegająca do domu po odnowieniu, dalsza część nadająca się do remontu, więźba dachowa drewniana, poszycie dachu dachówka ceramiczna, ściany konstrukcyjne z cegły pełnej na zaprawie, do budynku doprowadzony prąd. Powierzchnia budynku: 381,04 m2.
  Pozostałe działki nr 471/7 oraz 471/9 niezabudowane. Działka nr 471/7 stanowi drogę dojazdową do posesji, działka nr 471/9 przylega do działki 471/7 i 471/6. Działka ta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny dolesień oraz w części przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową. Działka w dniu oględzin nie jest zabudowana, zagospodarowana, nie toczą się żadne prace budowlane. Działka 471/7 w południowym pasie posiada płot drewniany, wjazd do całej posesji odbywa się poprzez bramę wjazdową na pilota, w zachodniej części działki 471/7.
 2. Nieruchomość o numerze JG1L/00028517/9 oszacowana na kwotę 67 905,00 zł składa się z jednej działki: działka niezabudowana nr 471/6 o pow. 0,3014 ha. Działka regularnego kształtu, nie jest ogrodzona, nie jest zagospodarowana, nie rozpoczęto żadnej budowy. Działka o dużym stopniu nachylenia w kierunku południowym, położona przy drodze wewnętrznej. Działka nie jest uzbrojona. Media przy działce nr 471/4. Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem w części – RM92 – tereny zabudowy zagrodowej – dopuszcza się lokalizację istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, towarzyszących, nieuciążliwych usług lokalnych (komercyjne lub publiczne), usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych obiektach wolnostojących, zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień, sieci obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących, w części ZLd – tereny dolesień, dopuszcza się lokalizację sieci, obiektów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.
 1. Nieruchomość o numerze JG1L/00028501/4 oszacowana na kwotę 86 380,00 zł składa się z jednej działki:działka niezabudowana nr 471/8 o pow. 0,3834 ha. Działka regularnego kształtu, nie jest ogrodzona, nie jest zagospodarowana, nie rozpoczęto żadnej budowy. Działka nie jest uzbrojona, media przy działce nr 471/4. Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem w części – RM/34 – tereny zabudowy zagrodowej – dopuszcza się lokalizację istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszcza się lokalizację istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, towarzyszących, nieuciążliwych usług lokalnych (komercyjne lub publiczne), usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynku lub obiektach wolnostojących, zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień, sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących.

Nieruchomość objęta powyższymi księgami wieczystymi podlega sprzedaży jako całość, łączna kwota oszacowania wynosi kwotę 1 319 680,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 989 760,00 zł.
Zgodnie a art. 986 5 § 1 kpc przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 131 968,00 zł najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na rachunek bankowy komornika w Banku Millennium S.A. 57116022020000000284159823. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 18 maja 2023 r. o godz. 10:00.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją można oglądać ww. nieruchomość w dni powszednie od godziny 10:00 do godziny 14:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje sie do wglądu w kancelarii komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich wydania, wynika z przepisów innych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.