Ile kosztuje egzekucja komornicza

UWAGA ZMIANY OD DNIA 01.01.2019 r. 

zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych

Art. 5. Komornikowi przysługuje zwrot niezbędnych wydatków  poniesionych w toku postępowania albo w trakcie innych czynności wyłącznie w zakresie określonym ustawą.

Art. 6. Wydatkami są:
1) należności biegłych i tłumaczy, o których mowa w art. 11;
2) koszty ogłoszeń;
3) koszty transportu specjalistycznego;
4) koszty przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą kancelarii komorniczej;5) zryczałtowane koszty utrwalania czynności odbywających się poza kancelarią oraz przechowywania zapisu obrazu
i dźwięku, o ile wierzyciel domagał się utrwalenia czynności;
6) należności osób powołanych na podstawie odrębnych przepisów do udziału w czynnościach;
7) koszty uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania;
8) koszty doręczenia korespondencji z wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji,
postępowania zabezpieczającego lub postępowania o wykonanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku
bankowym;
9) koszty działania komornika poza rewirem komorniczym, o których mowa w art. 8;
10) koszty przekazania środków pieniężnych przekazem pocztowym lub przelewem bankowym;
11) koszty pokrycia opłaty sądowej należnej od wniosku o wpis w księdze wieczystej.

Wydatki w toku postępowania egzekucyjnego pokrywa w formie zaliczki wierzyciel, o ile nie został on zwolniony z kosztów postępowania sądowego  oraz jeśli nie korzysta z ustawowego zwolnienia od obowiązku ponoszenia tych kosztów.