Licytacja nieruchomości – Rudzica

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub Kancelaria Komornicza nr II w Lubaniu ul. Bracka 13, 59-800 Lubań, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 19-10-2022 r. o godz. 13:00 w sali nr 1 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu ul. Plac 3-go Maja 12 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA 1/2 UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

położonej w miejscowości Rudzica 151, gm. Siekierczyn posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr JG1L/00000400/4 oraz JG1L/00020224/2 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubaniu.
Przedmiotową nieruchomość tworzą działki ewidencyjne, powstałe z podziału jednej działki siedliskowej. Nieruchomość o numerze JG1L/00020224/2 stanowi działki gruntu: 720/2 o pow. 200 m2, 720/4 o pow. 700 m2, 720/5 o pow. 400 m2. Nieruchomość o numerze JG1L/00000400/4 stanowi nieruchomość zabudowaną na działce 720/3 o pow. 709 m2.


Nieruchomość będąca przedmiotem opisu położona jest w ciągu zabudowy zagrodowej wsi Rudzica. Zlokalizowana jest przy drodze powiatowej nr 2398D relacji Trójca – Rudzica – Włosień. Na nieruchomości zlokalizowany jest wolnostojący budynek mieszkalno-gospodarczy o dwóch kondygnacjach naziemnych ze strychem. Budynek wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku w technologii tradycyjnej prawdopodobnie modernizowany w okresie międzywojennym. Podany kolejnej modernizacji i remontowi po roku 2010, przez obecnych współwłaścicieli. Nieruchomość uzbrojona w sieć energii elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej. Na parterze budynku w części mieszkalnej znajduje się pokój z aneksem kuchennym, łazienka z wc, korytarz i kotłownia. Na piętrze znajduje się pokój z aneksem kuchennym, dwa pokoje i korytarz. Wysokość pomieszczeń na parterze i piętrze 2,23 m. Ponadto w części gospodarczej znajduje się garaż. Do ściany szczytowej od strony północnej oraz wzdłuż ściany budynku od strony wschodniej zostały dobudowane w różnym czasie niewielkie dobudówki, w których mieszczą się pomieszczenia gospodarcze, praktycznie nie użytkowane.
Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/101/04 Rady Gminy Siekierczyn, przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest w jednostce planistycznej: tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej – istniejącej. Nieruchomość jest zagospodarowana w części jako ogród przydomowy, w części jako teren zielony z nasadzeniem krzewów owocowych i ozdobnych.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 188.000,00 zł. Wartość 1/2 udziału podlegającego sprzedaży wynosi kwotę 94 000,00 zł. Cena wywoławcza udziału w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 62 666,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 9 400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Lubaniu do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.