Licytacja nieruchomości – Pisarzowice

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub Kancelaria Komornicza nr II w Lubaniu ul. Bracka 13, 59-800 Lubań, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04-11-2022 r. o godz. 12:20 w sali nr 1 budynku Sądu Rejonowego w Lubaniu z siedzibą przy ul. Plac 3-go Maja 12, 59-800 Lubań odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A 4/8 U D Z I A ŁU W N I E R U C H O M OŚ C I

stanowiącej prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubaniu o numerze JG1L/00010085/2.

Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położonym na działce 974/5 o pow. 0,2895 ha i działka o nr 950 o pow. 0,40 ha. Budynek położony na działce 974/5 jest obiektem wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym o funkcji mieszkalno – gospodarczej, budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek nadaje się do kapitalnego remontu, ściany z cegły na zaprawie, dach kryty dachówką, bez ocieplenia z licznymi ubytkami, stolarka okienna drewniana stara nadająca się do wymiany. Strop drewniany, w pokojach i na poddaszu ubytki w stropie. Schody na poddasze stare, drewniane, drzwi również stare i drewniane. Budynek wyposażony jest w prąd, kanalizację z odprowadzeniem do szamba, brak wody, Co -tzw. koza. Powierzchnia budynku 42,50 m2, wysokość pomieszczeń na poddaszu poniżej 2,0 m.

Ponadto na działce znajduje się budynek inwentarski o pow. 135,00 mkw. Budynek o konstrukcji tradycyjnej, ściany wykonane z cegły ceramicznej na zaprawie, dach kryty dachówką ceramiczną, brama stara drewniana, budynek bez mediów. Budynek nadający się do natychmiastowego remontu, liczne spękania ścian, ubytki w poszyciu, brak rynien i rur stalowych. Teren wokół budynku, nie zagospodarowany, brak ogrodzenia, wejście do budynku od strony drogi relacji Zgorzelec – Jelenia Góra. Działka nr 950 o pow. 0,40 ha, dojazd do działki drogą gruntową, działka przeznaczona pod rolnictwo, oznaczona R, działka w dniu oględzin nie jest wykorzystywana rolniczo, wg. ewidencji gruntów są to pastwiska klasy IV.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu w udziale 4/8 oszacowana jest na kwotę: 37 171,50 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 27 878,63 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 3 717,15 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Lubaniu do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.