Licytacja nieruchomości – Pisarzowice

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub Kancelaria Komornicza nr II w Lubaniu ul. Bracka 13, 59-800 Lubań, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04-11-2022 r. o godz. 12:20 w sali nr 1 budynku Sądu Rejonowego w Lubaniu z siedzibą przy ul. Plac 3-go Maja 12, 59-800 Lubań odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A 4/8 U D Z I A ŁU W N I E R U C H O M OŚ C I stanowiącej prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej […]