Zmiany w wyborze komornika

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub uprzejmie informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

 • o egzekucję z nieruchomości;
 • o wydanie nieruchomości;
 • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
 • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
 • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wskazana właściwość ma oparcie w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu działała na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, obejmującego obszar właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Sądu Okręgowego w Legnicy, Sądu Okręgowego w Świdnicy, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz Sądu Okręgowego w Opolu.

W związku z powyższym tutejszy komornik może  przyjmować sprawy z właściwości następujących sądów rejonowych:

 • Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej
 • Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków
 • Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia
 • Sądu Rejonowego w Miliczu
 • Sądu Rejonowego w Oławie
 • Sądu Rejonowego w Oleśnicy
 • Sądu Rejonowego w Strzelinie
 • Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej
 • Sądu Rejonowego w Trzebnicy
 • Sądu Rejonowego w Wołowie
 • Sądu Rejonowego w Głogowie
 • Sądu Rejonowego w Jaworze
 • Sądu Rejonowego w Legnicy
 • Sądu Rejonowego w Lubinie
 • Sądu Rejonowego w Złotoryi
 • Sądu Rejonowego w Brzegu
 • Sądu Rejonowego w Głubczycach
 • Sądu Rejonowego w Kluczborku
 • Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu
 • Sądu Rejonowego w Nysie
 • Sądu Rejonowego w Oleśnie
 • Sądu Rejonowego w Opolu
 • Sądu Rejonowego w Prudniku
 • Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
 • Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie
 • Sądu Rejonowego w Kłodzku
 • Sądu Rejonowego w Świdnicy
 • Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
 • Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich
 • Sądu Rejonowego w Bolesławcu
 • Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
 • Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze
 • Sądu Rejonowego w Lubaniu
 • Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim
 • Sądu Rejonowego w Zgorzelcu

Art. 10. 1. W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio

2. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.
3. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

4. Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia albo wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, jeżeli spełniony został przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza 6 miesięcy, chyba że łączna liczba wszystkich spraw, jakie wpłynęły do kancelarii w roku poprzednim, nie przekroczyła 1000;
2) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 2500, a skuteczność
w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%;
3) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000.

5. Zaległość, o której mowa w ust. 4 pkt 1, oblicza się, dzieląc liczbę spraw
niezałatwionych w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu. Skuteczność, o której mowa w ust. 4 pkt 2, oblicza się, ustalając procentowy stosunek liczby spraw załatwionych przez całkowite wyegzekwowanie dochodzonego świadczenia w roku  oprzednim do liczby spraw, które wpłynęły w roku poprzednim.
6. W liczbie spraw, o których mowa w ust. 4 i 5, uwzględnia się sprawy, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, z wyłączeniem spraw:
1) o egzekucję świadczeń powtarzających się;
2) w których komornik odmówił wszczęcia egzekucji na podstawie ust. 4 i 8;
3) w których nastąpił zwrot wniosku.
7. W stosunku do komornika, który rozpoczął działalność, zaległość i skuteczność, o których mowa w ust. 4, oblicza się po upływie roku  następującego po roku, w którym złożył ślubowanie. W pierwszych dwóch latach kalendarzowych działalności komornik nie może przyjąć więcej niż 2500 spraw z wyboru wierzyciela w każdym roku.
8. Komornik wybrany przez wierzyciela może odmówić danemu wierzycielowi przyjęcia sprawy, jeżeli liczba wniosków egzekucyjnych, jakie wpłynęły do kancelarii w danym roku od tego wierzyciela, przekroczyła 100.
9. Na wniosek wierzyciela komornik przekazuje sprawę egzekucyjną
wskazanemu przez wierzyciela komornikowi właściwemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. Do wniosku wierzyciela dołącza się pisemną zgodę wskazanego komornika na przyjęcie sprawy.

10. Jeżeli po wszczęciu postępowania komornik stwierdzi, że w momencie
złożenia wniosku przez wierzyciela dłużnik zamieszkiwał poza jego rewirem, a zachodziły przesłanki do odmowy wszczęcia postępowania, o których mowa w ust. 4, komornik wyda postanowienie o przekazaniu sprawy komornikowi właściwości ogólnej dłużnika. W przypadku gdy w rewirze właściwości ogólnej dłużnika działa kilku komorników, przed wydaniem postanowienia komornik wezwie wierzyciela do wskazania w terminie 7 dni komornika właściwego, któremu sprawa ma zostać przekazana. Jeżeli wierzyciel w zakreślonym terminie nie wskaże komornika właściwego, komornik przekaże sprawę komornikowi
właściwemu wybranemu według własnego uznania

Oświadczenie o wyborze komornika – wzór