Licytacja nieruchomości – Świecie 81, gm. Leśna

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub Kancelaria Komornicza nr II w Lubaniu ul. Bracka 13, 59-800 Lubań, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23.05.2022 r. o godz 13:20 w sali nr 1 budynku Sądu Rejonowego w Lubaniu z siedzibą przy ul. Plac 3-go Maja 12, 59-800 Lubań odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M OŚ C I

gruntowej, położonej w miejscowości Świecie 81, gm. Leśna stanowiącej własność dłużniczki Kuś Krystyna, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr JG1L/00031918/4 w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Lubaniu. Nieruchomość składa się z zabudowanej działki gruntu nr 694 o pow. 0,21 ha.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna, zatwierdzoną uchwałą XIV/89/2015 z dnia 30.10.2015 r. Rady Miejskiej w Leśnej – działka nr 694 obr. Świecie oznaczona jest symbolem RM – tereny zabudowy zagrodowej, dopuszcza się lokalizację towarzyszących, nieuciążliwych usług lokalnych, usługi mogą być lokalizowane w adoptowanych pomieszczeniach dobudowanych do budynku lub w obiektach wolnostojących, istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień, sieci, obiektów infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących. Wyceniana nieruchomość położona jest w centralnej części Świecia, wśród terenów zabudowanych niezabudowanych, wykorzystywanych rolniczo, przy drodze wojewódzkiej 358.

OPIS DZIAŁKI:
Teren, na którym położony jest budynek mieszkalny i gospodarczo-garażowy położony jest w obrębie działki nr 694. Działka o pow. 0,2100 ha o kształcie regularnego wieloboku, położona bezpośrednio przy drodze o nr ewidencyjnym 227, nawierzchnia działki asfaltowa. Wystawa działki o dość dużym nachyleniu. Działka częściowo ogrodzona ogrodzeniem drewnianym na pomurówce, częściowo drewnianym oraz z siatki stalowej na pomurówce z kamienia i betonowej. Działka w części przy domu uzbrojona w wodę ze studni, kanalizacją z odprowadzeniem do szamba bezodpływowego, prąd. Dojście i dojazd do działki bezpośrednio z drogi , działka w dniu oględzin zagospodarowana zielenią, krzewami oraz zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczo-garażowym.

OPIS BUDYNKU MIESZKALNEGO:

Budynek wolnostojący o funkcji mieszkalnej. Budynek parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym. Wejście do budynku odbywa się z 1 wejścia od strony frontowej, poprzez podcień z pergolami. Budynek konstrukcji drewnianej, oddany w użytkowanie w 2016 roku. Parametry budynku: Powierzchnia użytkowa: 60,40 m2, pow. zabudowy: 97,50 m2. Parter stanowią: salon z kominkiem i wyjściem na taras, kuchnia, łazienka z wc i korytarz. Poddasze użytkowe: stanowi pokój, korytarz i duży taras stan techniczny: budynek zamieszkały, stan budynku dobry Stan wykończenia; standard Wyposażenie: pełne, funkcjonalność: dobra, pomieszczenia rozkładowe, otwarta przestrzeń. Fundamenty: betonowe, ściany konstrukcyjne: drewniane, stropy: drewniane, belkowe schody: drewniane. Dach: dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, rynny i rury spustowe z PCV Stolarka okienna: drewniana. Stolarka drzwiowa zewnętrzna- drzwi drewniane do budynku, wewnętrzna typowa drewniana. Elewacja: deska elewacyjna. balkony-drewniane, Media w budynku: woda z odprowadzeniem do studni, kanalizacyjna z odprowadzeniem do szamba bezodpływowego, prąd, CO- piecowe – kominek Budynek został wykończony dużą starannością i dokładnością wykonania oraz dbałością o szczegóły, stan techniczny budynku bardzo dobry.

BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAŻOWY:

Pow. budynku : 44,56 m2, pow. zabudowy: 51,60m2. Konstrukcja tradycyjna, murowana, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, poszycie- blachodachówka, budynek ocieplony, wrota szt.2 drewniane, dwuskrzydłowe, posadzki betonowe, do budynku doprowadzony prąd. Teren przed budynkiem utwardzony, wyłożony kamieniem, teren posiada monitoring.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 266 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 199 500,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 26 600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Lubaniu do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu

Katarzyna Petruk-Starodub