Licytacja nieruchomości – Świecie 121, gm. Leśna

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub Kancelaria Komornicza nr II w Lubaniu ul. Bracka 13, 59-800 Lubań, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23-05-2022 r. o godz 13:00 w sali nr 1 budynku Sądu Rejonowego w Lubaniu z siedzibą przy ul. Plac 3-go Maja 12, 59-800 Lubań odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M OŚ C I

gruntowej, położonej w miejscowości Świecie 121, gm. Leśna stanowiącej własność dłużniczki Kuś Krystyny, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr  JG1L/00014844/9 oraz JG1L/00032594/3 w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Lubaniu. Nieruchomość gruntowa składająca się z dwóch działek:

 • działka nr 486/2 o pow. 0,30 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym objętym KW JG1L/00014844/9,
 • działka nr 486/1 zabudowana oczyszczalnią ścieków z drenażem rozsączającym objętym KW JG1L/00032594/3.
  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna, zatwierdzoną Uchwałą XIV/89/2015 z 30.10.2015 roku Rady Miejskiej w Leśnej- przedmiotowe działki obr. Świecie oznaczone są symbolem- RM/71 – tereny zabudowy zagrodowej, MN/38 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, R19- tereny rolnicze, część działki znajduje się w strefie OW obserwacji archeologicznej, część działki znajduje się w strefie historycznych układów.

 • OPIS DZIAŁEK nr 486/1 i nr 486/2:
  Teren działki nr 486/2 o pow. 0,30 ha, na którym położony jest budynek mieszkalny, łączy się z działką nr 486/1 o pow. 3,63 ha tworząc jedną całość. Działka o kształcie regularnego wieloboku, położona bezpośrednio przy drodze o gminnej o nawierzchni asfaltowej. Wystawa działki 486/2 płaska, wystawa działki 486/1 pofałdowana, stosunkowo płaska. Cały teren ( działki 486/1 i 486/2) ogrodzony z bramą wjazdową stalową otwieraną automatycznie. Działki uzbrojone: w części przy domu uzbrojona w wodę ze studni, kanalizacją z odprowadzeniem do oczyszczalni ekologicznej, prąd, gaz – zbiornik na gaz płynny. Dojście i dojazd do działki bezpośrednio z drogi , działka 486/2 i 486/1 w dniu oględzin zagospodarowane zielenią, krzewami oraz działka 486/2 zabudowana budynkiem mieszkalnym.

 • OPIS BUDYNKU MIESZKALNEGO: Budynek wolnostojący zagrodowy o funkcji mieszkalnej. Budynek ten do dnia 12.10.2016r. pełnił funkcję budynku magazynowo-gospodarczego związanego z produkcją rolną. Budynek parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym. Wejście do budynku odbywa się z 1 wejścia od strony frontowej. Budynek konstrukcji tradycyjnej, murowany.
  Parametry budynku: Powierzchnia użytkowa: 315,58 m2, pow. zabudowy: 268,73 m2. Parter stanowią: salon z kuchnią, łazienką z wc, kotłownią, korytarzem, oraz garaż z dwiema bramami wjazdowymi, w pełni zautomatyzowanymi. Poddasze użytkowe: stanowi duży przestronny salon, sypialnia, pokój kąpielowy. Stan techniczny: budynek zamieszkały, stan budynku dobry. Stan wykończenia; standard, wyposażenie: pełne, funkcjonalność: dobra, pomieszczenia rozkładowe, otwarta przestrzeń. Fundamenty : betonowe, ściany konstrukcyjne: z pustaków ceramicznych EDER grubości 24 cm docieplone styropianem grubości 15 cm, ściany działowe z bloczków gazobetonowych, stropy: z elementów żelbetowych typu FILIGRAN grubości 20 cm schody: drewniane, ażurowe. Dach: dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, płatwiowo-kleszczowej z dwiema ściankami stolcowymi, pokryty dachówką ceramiczną i izolacją z wełny mineralnej grubości 25 cm, rynny i rury spustowe z PCV Stolarka okienna: z PCV w otulinie drewnopodobnej Stolarka drzwiowa zewnętrzna- drzwi drewniane do budynku, wewnętrzna typowa płycinowa. Elewacja: tynk mineralny.
  Media w budynku: woda z odprowadzeniem do studni, kanalizacyjna z odprowadzeniem do oczyszczalni ekologicznej, prąd, CO- gazowe( propan-butan) Budynek został wykończony dużą starannością i dokładnością wykonania oraz dbałością o szczegóły, stan techniczny budynku bardzo dobry.

Wyceniane nieruchomości gruntowe tworzą zorganizowaną gospodarczą całość (na działce 486/1 posadowiona jest oczyszczalnia ścieków betonowych, obsługująca budynek mieszkalny, który jest położony na działce 486/2, dlatego też ujęto wycenę tych dwóch nieruchomości objętych dwiema rożnymi księgami).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 950 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 712 500,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 95 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Lubaniu do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu

Katarzyna Petruk-Starodub