O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21.10.2020 r. o godz. 13:00 w sali nr 1 budynku Sądu
Rejonowego w Lubaniu z siedzibą przy ul. Plac 3-go Maja 12, 59-800 Lubań odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M OŚ C I

stanowiącej prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w miejscowości Lubań, ul. Wojska Polskiego 6/3, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubaniu o numerze JG1L/00034426/9. Nieruchomość stanowi własność dłużniczki Anny Bełzowskiej. Lokal mieszkalny nr 3 położony jest na 1 kondygnacji i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju oraz piwnicy jako pomieszczenia przynależnego o łącznej pow. 72,10 m2.
Z lokalem związany jest udział 57/10000 w gruncie i częściach budynku obj. KW JG1L/00028468/0. Lokal wyposażony jest w prąd, wodę, kanalizację, gaz, CO gazowe, piec II funkcyjny, grzejniki żeliwne. Standard lokalu bardzo dobry, lokal po remoncie.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 250 332,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 187 749,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 25 033,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Lubaniu do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu

Katarzyna Petruk-Starodub