Licytacja nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub Kancelaria Komornicza nr II w Lubaniu ul. Bracka 13, 59-800 Lubań, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26/04/2021 o godz 13:00 w sali nr 1 budynku Sądu Rejonowego w Lubaniu z siedzibą przy ul. Plac 3-go Maja 12, 59-800 Lubań odbędzie
się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M OŚ C I

nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Świecie, gm. Leśna posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr JG1L/00031647/3 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu. Nieruchomość składa się z niezabudowanej działki gruntu nr 322 o pow. 0,12 ha. Dostęp do działki drogą nr 227. Kształt działki zbliżony do prostokąta, możliwe optymalne wykorzystanie nieruchomości. Teren położony wśród terenów zabudowanych i niezabudowanych. Działka gruntu w dniu oględzin nie jest zagospodarowana, nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona, poziom działki w stosunku do drogi gminnej jest lekko obniżony, działka porośnięta trawami, położona wśród terenów o dość dobrym stopniu zurbanizowania. Działka według planu zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem MN/14 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 25 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 18 750,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 2 500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.