Licytacja nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 25.09.2019 r. o godz. 12:30 w sali nr 1 budynku Sądu Rejonowego w Lubaniu z siedzibą przy ul. Plac 3-go Maja 12, 59-800 Lubań odbędzie się:

D R U G A     L I C Y T A C J A N I E R U C H O M OŚ C I

stanowiącej prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położonym w miejscowości Włosień nr 34 posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubaniu o numerze JG1L/00008989/2.

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położonym na działce nr 85/1 o pow. 0,2900 ha. Budynek, który jest położony na działce nr 85/1 jest obiektem wolnostojącym, parterowym, częściowo podpiwniczonym o funkcji mieszkalnej, budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Stan budynku przyjęto na dzień 31.10.2019 r. jako średni, nadający się do odnowienia, ściany cegła, dach kryty dachówką, bez ocieplenia, strop drewniany, stolarka okienna z PCV i drewniana. Budynek wyposażony w prąd, wodę, kanalizację z odprowadzeniem do sieci, CO i ciepła woda na opał stały poprzez kominek z płaszczem wodnym. Powierzchnia budynku 137,62 m2, pow. użytkowa 97,67 ,2. Ponadto na działce znajduje się budynek w złym stanie technicznym, nie przedstawiający wartości użytkowej. Teren wokół budynku zagospodarowany, ogrodzenie z siatki, strome wejście i wjazd na posesję z drogi asfaltowej. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 234 350,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 156 233,33 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Lubaniu do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu

Katarzyna Petruk-Starodub