Licytacja nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub Kancelaria Komornicza nr II w Lubaniu ul. Bracka 13, 59-800 Lubań zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26/04/2021 o godz. 12:00 w sali nr 1 budynku Sądu Rejonowego w Lubaniu z siedzibą przy ul. Plac 3-go Maja 12, 59-800 Lubań odbędzie się:


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M OŚ C I


nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Świecie, gm. Leśna stanowiącej własność dłużniczki Kuś Krystyna zam. 59-820 Leśna, Świecie 82 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr JG1L/00036633/7 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu. Nieruchomość składa się z działek gruntu:

 • nr 485 o pow. 0,7800 ha. Dostęp i dojazd do działki drogą gruntową od strony drogi gminnej 482. Kształt działki zbliżony do wydłużonego prostokąta, możliwe optymalne wykorzystanie nieruchomości. Działka w dniu oględzin nie była zagospodarowana, nie była zabudowana, nie była ogrodzona, poziom działki w stosunku do drogi gminnej jest lekko obniżony, działka porośnięta trawami, położona wśród terenów o niskim stopniu zurbanizowania. Według planu zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem MN/38 – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 • nr 487/2 o pow. 1,1215 ha. Dostęp i dojazd do działki drogą gruntową od strony drogi gminnej 482. Kształt działki zbliżony do wydłużonego prostokąta, możliwe optymalne wykorzystanie nieruchomości. Działka w dniu oględzin nie była zagospodarowana, nie była zabudowana, nie była ogrodzona, poziom działki w stosunku do drogi gminnej jest lekko obniżony, działka porośnięta trawami, Działka położona w zasięgu urządzeń infrastruktury technicznej ulokowanej w drodze gminnej. Położona wśród terenów o niskim stopniu zurbanizowania. Według planu zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem MN/38 – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 • nr 494 o pow. 1,5400 ha. Dostęp i dojazd do działki drogą gruntową od strony drogi gminnej 492. Kształt działki wydłużony, nieregularny. Działka w dniu oględzin nie była zagospodarowana, nie była zabudowana, nie była ogrodzona, poziom działki w stosunku do drogi gminnej jest lekko obniżony, działka porośnięta trawami. Działka położona w zasięgu urządzeń infrastruktury technicznej ulokowanej w drodze gminnej. Położona wśród terenów o niskim stopniu zurbanizowania. Według planu zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem R/19 – teren przeznaczony pod tereny rolnicze, warunki gruntowe – średnie.
 • nr 495/3 o pow. 2,2500 ha. Dostęp i dojazd do działki drogą gruntową od strony drogi gminnej 479. Kształt działki wydłużony, nieregularny. Działka w dniu oględzin nie była zagospodarowana, nie była zabudowana, nie była ogrodzona, poziom działki w stosunku do drogi gminnej jest lekko obniżony, działka porośnięta trawami. Działka położona w zasięgu urządzeń infrastruktury technicznej. Położona wśród terenów o niskim stopniu zurbanizowania. Według planu zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem R/19 – teren przeznaczony pod tereny rolnicze, warunki gruntowe – średnie.

 • Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 475 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości
  oszacowania tj. kwotę 356 250,00 zł, rękojmia 47 500,00 Wartość, cena wywołania oraz rękojmia poszczególnych działek przedstawiona jest następująco:
  Oznaczenie nieruchomości Cena oszacowania Cena wywołania Rękojmia
  dz. nr 485 pow. 0,78 ha: 151 800,00 zł, 113 850,00 zł, 15 180,00 zł
  dz. nr 487/2 pow. 1,25 ha: 218 200,00 zł, 163 650,00 zł, 21 820,00 zł
  dz. nr 494 pow. 1,54 ha: 42 500,00 zł, 31 875,00 zł, 4 250,00 zł
  dz. nr 495/3 pow . 2,25 ha: 62 500,00 zł, 46 875,00 zł, 6 250,00 zł

 • Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej
  w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu
  licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej
  w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie
  rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość
  tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
  Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa
  tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Lubaniu do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii
  komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
  i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż
  wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały
  w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w
  księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w
  dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
  Komornik Sądowy
  przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu
  Katarzyna Petruk-Starodub
  POUCZENIE :
  Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika
  dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której
  prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz
  określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.
  Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź
  zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony
  lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez
  skarżącego o dokonanej czynności. Skargę wnosi się do komornika , który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Skargę na
  zaniechanie przez komornika czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.
  Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu.
  Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo
  udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).